Statoil Raffinaderiets Pensionistforening

Du er her: Hjem > Vedtægter
menulink

Vedtægter

 

      Statoil Pensionist Forening Kalundborg

      Vedtægter

 1   Foreningens navn er: Statoil Pensionist Forening Kalundborg.

 2   Foreningens formål er at samle alle pensionerede medarbejdere fra Statoil i
      Danmark til sammenkomster og udflugter.

 3 Som medlemmer kan optages alle tidligere medarbejdere, der er pensioneret
    gennem Statoil i Danmark i henhold til firmaets til enhver tid gældende regler for
    opnåelse af pensions status samt disses efterlevende enker/enkemænd. Man kan
    ikke være medlem i andre Statoil pensionistforeninger.

 4 Års kontingent er fastsat til kr. 100- Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt
    kontingent. Indskud er fastsat til kr. 50- Eventuelt ændring af kontingent størrelse
    kan kun ske efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og foreningens årsregnskab skal
    revideres af to revisorer valgt på den ordinære generalforsamling.

 6 Foreningens bestyrelse består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2
    suppleanter der alle vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

    Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

    2 revisorer og 1 revisor suppleant vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde 
    sted.

    Foreningen tegnes af Formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem.

 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med dagsorden i
    henhold til vedtægterne. Og den indvarsles med mindst 14 dages elektronisk eller
    skriftlig varsel.

    Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns nævnelse
    tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

    En ordinær generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

     Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig,
     eller nårmindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det.

     Indkaldelse skal ske som for ordinære generalforsamlinger og med angivelse af
     dagsorden.

     Beslutninger på alle generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. Der kan ved
     enhver generalforsamling stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hvert medlem
     kun afgive1 stemme ved skriftlig fuldmagt foruden sin egen.

 8   Foreningens opløsning kan besluttes på en generalforsamling, ved foreningens
     opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens
     midler.

  9 Regler for tilmelding til ture/arrangementer.

     Ture/arrangementer med overnatning:

     Afbestillingsforsikring og rejseforsikring er på medlemmernes eget ansvar.

 •   I indbydelsen vil regler for afbestilling være beskrevet.

     Ture/arrangementer uden overnatning:

 •   Hvis man melder afbud inden 8 dage før turen/arrangementet starter.
 •   Får man det indbetalte beløb retur.
 •   Hvis man melder afbud senere end 8 dage før turen/arrangementet starter. Er
    derpersoner på venteliste som deltager i stedet for. Får man det indbetalte beløb
    retur.Hvis man melder afbud senere end 8 dage før turen/arrangementet starter.
    Er der ingen på venteliste. Får man ikke det indbetalte beløb retur.
 •   Hvis man melder afbud senere end 24 timer før turen/arrangementet starter, er
    det ikke bestyrelsens pligt at finde erstatning for pladserne, og man får ikke det
    indbetalte beløb retur.

     Vedtægterne ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. 
     Februar 2017.

    

     Jørgen Nielsen                   Christian Hansen                     Søren sørensen
         Formand                           Næstformand                              Kasserer

   
  Bo Stig Andersen                                                               Torben Petersen
        Sekretær                                                                      Bestyrelsesmedlem

    

 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Martin Thyssen
Login