Du er her: Hjem > Vedtægter
menulink

Vedtægter

Equinor Pensionist Forening Kalundborg

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er: Equinor Pensionist Forening Kalundborg.

§ 2 Foreningens formål er at samle alle pensionerede medarbejdere fra Equinor i Danmark til sammenkomster og udflugter. Foreningen er en selskabelig forening.

§ 3 Som medlemmer kan optages alle tidligere medarbejdere, der er pensioneret gennem Statoil og Equinor i Danmark i henhold til firmaets til enhver tid gældende regler for opnåelse af pensions status samt disses efterlevende enker/enkemænd.
Man kan ikke være medlem i andre Equinor/Statoil/cirkle k pensionistforeninger.

§ 4 Års kontingent er fastsat til kr. 100- Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent. Indskud er fastsat til kr. 50- Eventuelt ændring af kontingent størrelse kan kun ske efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

§ 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og foreningens årsregnskab skal revideres af to revisorer valgt på den ordinære generalforsamling.

§ 6 Foreningens bestyrelse består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter der alle vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

2 revisorer og 1 revisor suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.Foreningen tegnes af Formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem.

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med dagsorden i henhold til vedtægterne. Og den indvarsles med mindst 14 dages elektronisk eller skriftlig varsel.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns nævnelse tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En ordinær generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Indkaldelse skal ske som for ordinære generalforsamlinger og med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på alle generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. Der kan ved enhver generalforsamling stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hvert medlem kun afgive 1 stemme ved skriftlig fuldmagt foruden sin egen.

§ 8 Foreningens opløsning kan besluttes på en generalforsamling, ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens midler.

§ 9 Regler for tilmelding til ture/arrangementer.

    Ture/arrangementer med overnatning:

  • Afbestillingsforsikring og rejseforsikring er på medlemmernes eget ansvar.
    I indbydelsen vil regler for afbestilling være beskrevet

    Ture/arrangementer uden overnatning:
•   Hvis man melder afbud inden 8 dage før turen/arrangementet starter.

     Får man det indbetalte beløb retur.

•   Hvis man melder afbud senere end 8 dage før turen/arrangementet  
     starter:

      Er der personer på venteliste som deltager i stedet for. Får man det indbetalte
      beløb retur.

      Hvis man melder afbud senere end 8 dage før turen/arrangementet starter:
      Er der ingen på venteliste. Får man ikke det indbetalte beløb retur
•    Hvis man melder afbud senere end 24 timer før turen/arrangementet starter,er 
      det ikke bestyrelsens pligt at findeerstatningfor pladserne, og man får ikke det
      indbetalte beløb retur.

       Vedtægterne ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling

                                Den 06. Februar 2019.

___________________ ___________________ _________________
Jørgen Nielsen Formand           Christian Hansen Næstformand
Søren Sørensen Kasserer          Bo Stig Andersen Sekretær
Ole Thor Larsen Bestyrelsesmedlem

___________________ ___________________

 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by Martin Thyssen
Login